Khoa học - Lịch sử 2012-09-02 15:43:17

Ý nghĩa nhất là đây . phải đọc để còn biết.


[size=2][size=4]phải đọc[/size][/size][size=2]" Còn đất nước thì nhất định không được chia ! "[/size]
Đung đưa võng mắc lưng sườn dốc

Đêm về gió núi lạnh tái tê

Vọng nghe suối đổ như triều dậy

Vẫn ấm lòng con, bóng Bác về.
nhớ mãi: 3/9/1969 ngày bác ra đi.
2/9/1945 bác đọc bản tuyên ngôn , khai sinh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


[justify]Tóm tắt các mốc lịch sử quan trọng và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước sau 60 năm[/justify]


[justify][justify][size=2]1- Các mốc lịch sử trong quá trình 60 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975) và thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (từ năm 1975 đến nay)[/size][/justify]


[justify][size=2]Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Cách mạng Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng 8/1945 thành công và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945), tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.[/size][/justify]


[justify][size=2]Cuộc kháng chiến lần thứ nhất[/size][size=2] (1946-1954) đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Cuộc kháng chiến lần thứ hai[/size][size=2] (1954-1975) đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.[/size][/justify]


[justify][size=2]Tại Đại hội VI của Đảng (12/1986), đường lối đổi mới đã được hoạch định. Các kỳ Đại hội VII (1991), VIII (1995) và IX (2001) đã tổng kết thành tựu và bài học, làm rõ thêm nhiều vấn đề lớn trong đường lối đổi mới.[/size][/justify]


[justify][size=2]2- Thành tựu của Việt Nam từ khi tiến hành công cuộc đổi mới[/size][size=2].[/size][/justify]


[justify][size=2]Kiên trì thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa khởi xướng từ năm 1986, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực cả đối nội lẫn đối ngoại: kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.[/size][/justify]


[justify][size=2]Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng bình quân 7,5% trong mười năm gần đây (đứng thứ hai châu Á). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng dần, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần.[/size][/justify]


[justify][size=2]Thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1991-2005[/size][/justify][justify]
[justify][size=2]Thời kỳ[/size][/justify]

[justify][size=2]1991-2000[/size][/justify]

[justify][size=2]2001-nay[/size][/justify]

[justify][size=2]2004[/size][/justify]

[justify][size=2]6 tháng đầu năm 2005[/size][/justify]

[justify][size=2]GDP bình quân[/size][/justify]

[justify][size=2]7,5%[/size][/justify]

[justify][size=2]7%[/size][/justify]

[justify][size=2]7,6%[/size][/justify]

[justify][size=2]7,6%[/size][/justify]

[/justify]


[justify][size=2]Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 1985-2004[/size][/justify][justify]
[justify][size=2]Thời kỳ[/size][/justify]

[justify][size=2]Nông lâm thuỷ sản[/size][/justify]

[justify][size=2]Công nghiệp - XD[/size][/justify]

[justify][size=2]Dịch vụ[/size][/justify]

[justify][size=2]1985[/size][/justify]

[justify][size=2]40,2%[/size][/justify]

[justify][size=2]27,4%[/size][/justify]

[justify][size=2]32,5%[/size][/justify]

[justify][size=2]2004[/size][/justify]

[justify][size=2]21,76%[/size][/justify]

[justify][size=2]40,09%[/size][/justify]

[justify][size=2]38,15%.[/size][/justify]

[/justify]


[justify][size=2]Vốn đầu tư hàng năm từ mọi nguồn công và tư đạt mức 36% GDP. Hơn 100 doanh nghiệp lớn thuộc các công ty xuyên quốc gia đã có mặt ở Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầy tiềm năng của các nhà đầu tư và kinh doanh quốc tế.[/size][/justify]

[justify][size=2]Thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn đến 6 tháng đầu năm 2005[/size][/justify][justify]
[justify][size=2]Thời kỳ[/size][/justify]

[justify][size=2]Số dự án[/size][/justify]

[justify][size=2]Vốn đăng ký[/size][/justify]

[justify][size=2]Vốn thực hiện[/size][/justify]

[justify][size=2]Đến hết tháng 11/2004[/size][/justify]

[justify][size=2]5.100[/size][/justify]

[justify][size=2]45,5 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]26 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]2004[/size][/justify]

[size=2] [/size][justify][size=2]4,1 tỷ USD[/size][/justify]

[size=2] [/size]
[justify][size=2]6 tháng đầu năm 2005[/size][/justify]

[justify][size=2]350[/size][/justify]

[justify][size=2]2,7 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]1,5 tỷ USD[/size][/justify]

[/justify]


[justify][size=2]Kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tốc độ tăng trưởng đạt xấp xỉ 20%/năm; xuất khẩu tăng liên tục trong nhiều năm; là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về các mặt hàng nông sản như gạo, cà phê, hồ tiêu…[/size][/justify]


[justify][size=2]Kim ngạch Xuất nhập khẩu giai đoạn 2004 và 6 tháng đầu năm 2005[/size][/justify][justify]
[justify][size=2]Thời kỳ[/size][/justify]

[justify][size=2]Xuất khẩu[/size][/justify]

[justify][size=2]Nhập khẩu[/size][/justify]

[justify][size=2]Nhập siêu[/size][/justify]

[justify][size=2]2004[/size][/justify]

[justify][size=2]26 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]31,5 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]5,5 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]6 tháng đầu năm 2005[/size][/justify]

[justify][size=2]14,439 tỷ USD[/size][/justify]

[justify][size=2]18 tỷ USD[/size][/justify]

[size=2] [/size]
[/justify]


[justify][size=2]Từ khi Luật Doanh nghiệp được thi hành (năm 2000), hơn 150.000 doanh nghiệp ra đời với vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD, đóng góp khoảng 10 tỷ USD, chiếm 27% tổng số vốn đầu tư của toàn xã hội, giải quyết việc làm cho gần 6 triệu lao động.[/size][/justify]


[justify][size=2]Việt Nam đang xóa bỏ nhanh các rào cản, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các loại hình doanh nghiệp. Cùng với quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực mà trước đây còn hạn chế như điện lực, xi-măng, bảo hiểm. Hiện Việt Nam đang xây dựng Luật cạnh tranh cùng với việc hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.[/size][/justify]


[justify][size=2]Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, hệ thống luật pháp Việt Nam đang được hoàn thiện, phù hợp thông lệ quốc tế. Trong năm 2005, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Ðầu tư thống nhất.[/size][/justify]


[justify][size=2]Chính phủ đặc biệt quan tâm tới phát triển và giữ ổn định lĩnh vực tài chính-ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và tiền tệ đã hình thành, phát triển và đang trên đường hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Thị trường tiền tệ của Việt Nam đã có sự tham gia rộng rãi của 31 chi nhánh của 26 ngân hàng nước ngoài và 4 ngân hàng liên doanh, 6 ngân hàng thương mại Nhà nước…[/size][/justify]


[justify][size=2]Du lịch hiện đang phát triển, được WTO đánh giá có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất khu vực và thế giới. Giai đoạn 1990-2000 khách quốc tế tăng trên 9 lần, từ 250 nghìn lượt (năm 1990) lên 2,05 triệu lượt (năm 2000); khách nội địa tăng 11 lần, từ 1 triệu lượt lên 11 triệu lượt; thu nhập du lịch tăng gần 13 lần từ 1.350 tỷ đồng lên 17.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2001-2005, tăng trưởng đạt bình quân hai con số (cơ sở hạ tầng lẫn số lượng du khách), doanh thu đạt hơn một tỷ USD/năm, đóng góp khoảng 4% GDP.[/size][/justify]


[justify][size=2]Việt Nam đã dành hơn 1/3 tổng vốn đầu tư của toàn xã hội cho các nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hoá… Sau 60 năm, các chỉ tiêu tổng quát về sức khoẻ của người dân Việt Nam tốt hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Chỉ số phát triển con người không ngừng tăng lên trong suốt 20 năm qua; tuổi thọ trung bình của Việt Nam đã đạt 71 tuổi.[/size][/justify]


[justify][size=2]Đời sống mọi mặt của người dân Việt Nam từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi đã được cải thiện nhanh chóng. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển xã hội đều đạt và vượt kế hoạch: tạo việc làm mới cho 1,5 triệu lao động, thu nhập GDP theo đầu người đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ 1995-2003…[/size][/justify]

[justify][size=2]Việt Namđã thực hiện thành công Chương trình quốc gia về xóa đói Giảm nghèo giai đoạn 2001-2005, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 17,2% năm 2001 (2,8 triệu hộ) xuống còn 8,3% năm 2004 (1,44 triệu hộ). Dự báo, cuối năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm còn 5%.[/size][/justify]


[justify][size=2]Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành nhiều cải cách, đổi mới trong hoạt động của hệ thống chính trị và luật pháp; thể chế chính trị và hệ thống pháp luật của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền.[/size][/justify]


[justify][size=2]Hiện nay, Việt Nam có 553 cơ quan báo chí, trong dó có 157 báo và 396 tạp chí với hơn 713 ấn phẩm báo chí và khoảng 1.000 bản tin. Báo nói và báo hình, Trung ương có một đài truyền hình, bốn đài truyền hình khu vực; 64 tỉnh, thành phố trung ương đều có đài phát thanh-truyền hình; 50 báo điện tử, khoảng 2.500 trang thông tin điện tử (webpage) đang hoạt động trên cả nước và hơn 13.000 phóng viên, biên tập viên hội viên nhà báo…[/size][/justify]


[justify][size=2]Các quyền công dân, kể cả quyền tự do tín ngưỡng và quyền sinh hoạt tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam được tôn trọng và được quy định trong Hiến Pháp và được bảo đảm trên thực tế. Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ 15/11/2004, đã thể chế hóa đường lối, chủ trương chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam, bảo đảm cho công dân thực hiện quyền về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.[/size][/justify]


[justify][size=2]Số lượng tín đồ, các nhà tu hành cũng như các cơ sở tôn giáo tại Việt Nam ngày càng tăng. Tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam có khoảng 20 triệu người, gần 62.500 chức sắc, nhà tu hành và 22.354 cơ sở thờ tự tôn giáo; các cơ sở đào tạo tôn giáo được mở rộng. Hiện nay, tại Việt Nam có 10 trường Đại học Tôn giáo, 3 Học viện Phật giáo, 6 Đại Chủng viện Thiên chúa giáo, 1 Viện Thánh kinh thần học của Tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, 40 trường đào tạo các giáo chức tôn giáo ở các cấp độ khác nhau, các ấn phẩm tôn giáo, nhất là kinh sách được xuất bản theo yêu cầu của các tôn giáo.[/size][/justify]


[justify][size=2]Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 168 nước trên thế giới và quan hệ thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ. Nhiều hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương đã được ký kết, trong đó có 80 Hiệp định thương mại song phương; 41 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương và nhiều hiệp định đa phương khác trên hầu hết các lĩnh vực. Hiện nay, Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, ASEM… Sau khi kết thúc đàm phán song phương với hầu hết các đối tác quan trọng như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Ca-ca-đa, Trung Quốc… Việt Nam đang tiến gần đến việc gia nhập WTO. Từ đầu năm 2005 đến nay, Việt Nam đã đẩy mạnh đàm phán song phương để kết thúc trước tháng 9/2005 và hoàn thành nốt các thủ tục gia nhập WTO vào cuối năm 2005. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã và đang tích cực tiến hành cải cách về luật pháp và điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế trong nước cho phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ thương mại quốc tế cũng như các nguyên tắc cơ bản của WTO nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình gia nhập WTO của mình.[/size][/justify]

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

cái lề gì thốn hả thớt………….. 3curse3…………… 3curse3 3curse3 3curse3

rảnh nhỉ… hay chưa uống thuốc3curse33curse3

Chủ đề cùng mục


size 2, justify size 2, Việt Nam, tỷ USD, tỷ USD size, tôn giáo, xã hội, kinh tế, phát triển, đổi mới,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)