Ảnh - truyện vui 2012-06-18 08:28:09

hoan ho viet nam


sau đây là 1 s? thông tin em v?a bi?t đư?c c?a 1 t? báo lá mít
+ Kinh T?
thu?c lá Thăng Long và Vinataba ti?p t?c chi?m v? trí hàng đ?u th? gi?i. c? th? gi?i tin dùng bia Sài G?n và b?n có th? th?y cafe Trung Nguyên ? m?i qu?c gia.H?ng ViNaXuKi đ? mua l?i 2 t?p đoàn GM và HuynhDai
FPT thâu tóm 60% c? ph?n microshop
Vi?t Nam trúng th?u hơn 90% các d? án tr?ng đi?m c?a Trung Qu?c, trong đó t?i hơn 80% các d? án đang ch?m ti?n đ? t? 5nawm đ?n 10 nă. Bên c?nh đó Vi?t Nam thuê r?ng đ?u ngu?n c?a Trung Qu?c đ? khai thác khoáng s?n và lâm s?n
Vnindex c?a Vi?t Nam gi? là hàn th? bi?u c?a n?n kinh t? TG. Vi?c r?t ngư?ng 490 đi?m ngày 03/08/2010 v?a qua đ? khi?n cho các TTCK M?, Nh?t, TQ, Anh… m?t phen ho?ng lo?n d?n khi?n các NĐT Th? gi?i có k? ho?ch bán tháo các Bluechip như SSI, VNM, REE, VND…
+ X? H?i = giáo d?c
Vi?t nam đang là ngu?n thu hút nhân tài hàng đ?u th? gi?i v?i s? sinh viên nư?c ngoài đang theo h?c t?i Vn là hàng tri?u ngư?i
DH H?ng Bàng là ni?m ao ư?c c?a các b?n tr?
Hn đư?c công nh?n là thành ph? s?ch nh?t th? gi?i vư?t c? singapo và paris
Như b?n th?y, s? trong sáng c?a ti?ng M? b? đe d?a nghiêm tr?ng, đ?c bi?t là khi ngày càng có nhi?u b?n tr? M? đi du h?c Vi?t Nam. Ca khúc ti?ng Anh gi? có trào lưu ph?i chêm đôi câu ti?ng Vi?t m?i g?i là sành đi?u.
+Qu?c Ph?ng
Thái lúc này h?c t?p Vi?t Nam b? đa đ?ng cho nó ?n đ?nh chính tr?, ch? có duy nh?t m?t Đ?ng ngư?i Thái yêu ngư?i Thái, do ông B?n-x?n làm T?ng bí thư. Ông này trư?c h?c ti?n s? Lâm nghi?p ? ĐH FPT Vi?t Nam.
t?p đoàn công nghi?p VN v?a xu?t kh?u 20 tàu ng?m cho inđô
Trung Qu?c kêu gào Vi?t Nam tôn tr?ng ch? quy?n c?a m?nh v?i đ?o Đài Loan và H?i Nam, đ?ng th?i trích d?n các ngu?n tin v? tàu “l?” đâm ch?m các tàu ngư chính, b?t gi? ngư dân Trung Qu?c.
m?i đây phát ngôn b? ngo?i giao Trung Qu?c lên ti?ng v? vi?c tàu đánh cá Vi?t Nam đâm ch?m tàu Chi?n Trung Q
b? qu?c ph?ng vùa phát hi?n cho th?y đ?o H?i Nam là C?a Vi?t Nam
Vi?t Nam v?a thông qua vi?c Tri?u Tiên ti?p t?c s?n xu?t v? khí h?t nhân
b? trư?ng Vi?t Nma sang trung đông đ? bàn v? ?n đ?nh khu v?c…ông cho bi?t s? rút d?n quân Vn v? trong 2 tu?n t?i
+ Th? Thao
Hn chính th?c đăng cai oluympic mùa hè
+ kinh t?
Ph? Vuông và Ph? 24 c?nh tranh nhau kh?c li?t t?i EU và B?c M?. Ph? 24 v?a có đ?ng thái mua l?i toàn b? chu?i KFC, c?n Ph? Vuông đàm phán thành công v?i Tân Hi?p Phát đ? đưa Trà 0 đ? vào chu?i nhà hàng Mac Donal v?a sát nh?p.

Thư?ng Đ?nh chính th?c mua l?i toàn b? s? CP c?a Nike và Adidas, tr? thành Công ty s?n xu?t giày s? 1 th? gi?i.

Nguy?n T? Vương tr? thành ngư?i gi?u nh?t Th? gi?i v?i s? c? ph?n quy ra hơn 86 t? VND t? T?p đoàn s?n xu?t qu?t và đi?u h?a làm mát Tuvuongxuki. Ông tuyên b? khi ch?t s? t? thi?n cho Qu? tài năng chém gió tr? Th? gi?i m?t n?a s? qu?t và đi?u h?a c?a m?nh
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)